Kinh doanh Thương mại

03/23/2017

CÓ ĐƯỢC CHUYỂN GIAO TÀI SẢN VÀ NỢ ĐỂ CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY KHÔNG?

Câu hỏi: “Công ty TNHH thiết bị điện N hiện có tài sản và hàng hóa trị giá 2.346.937.426 VNĐ. Công ty hiện đang nợ đối […]
03/23/2017

NỢ ĐƯỢC XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO KHI CHUYỂN ĐỔI THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN?

Câu hỏi: Công ty TNHH thiết bị điện H hiện có tài sản bằng số nợ phải trả. Hội đồng thành viên Công ty thỏa thuận […]