LAO ĐỘNG

Chúng tôi tư vấn cho nhiều công ty trong nước và nước ngoài về tất cả các lĩnh vực liên quan tới lao động bao gồm:

  • Tư vấn luật lao động về quy chế lương, thưởng, bảo hiểm trong doanh nghiệp và việc thực hiện các quy chế nói trên;
  • Tư vấn hợp đồng lao động và các vấn đề liên quan;
  • Tư vấn về lao động, bảo hiểm;
  • Tư vấn xây dựng thang lương, bảng lương cho doanh nghiệp;
  • Xây dựng nội quy lao động, giải quyết tranh chấp lao động, xin giấy phép lao động và các vấn đề khác liên quan đến lao động;
  • Đại diện khách hàng trong việc giải quyết tranh chấp lao động thông qua con đường tranh tụng hoặc hòa giải ngoài tranh tụng.