Tư vấn khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư; cấp hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gia hạn thời hạn sử dụng đất; Và khiếu kiện hành chính, hành vi hành chính trong các lĩnh vực khác.

Các vấn đề hỗ trợ tư vấn khiếu nại, tố cáo hành chính

– Kiểm tra tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính.

– Kiểm tra thời hiệu khiếu nại, tố cáo của quyết định hành chính.

– Cung cấp cơ sở pháp lý, các văn bản pháp luật điều chỉnh các vấn đề về nội dung khiếu nại, tố cáo.

– Tư vấn trình tự, thủ tục khiếu nại, tố cáo hành chính.

– Tư vấn thủ tục soạn hồ sơ và các chứng cứ có thể chứng minh.