TÀI CHÍNH – THUẾ

Cung cấp thông tin pháp luật về chế độ, chính sách thuế. Tư vấn hạch toán kế toán đúng chế độ, phòng ngừa rủi ro bị phạt thuế, truy thu thuế.

  • Tư vấn pháp luật về thuế: thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp…
  • Đại diện cho cá nhân/ tổ chức làm việc với Cơ quan thuế.
  • Tư vấn, thực hiện các thủ tục xử lý tài sản bảo đảm, mua/bán nợ, thu hồi nợ;
  • Tư vấn/ soạn thảo, thẩm định Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng cầm cố tài sản, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng mua/bán nợ…
  • Đàm phán, hỗ trợ khách hàng ký kết các Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng cầm cố tài sản, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng mua/bán nợ…
  • Tư vấn giải pháp tránh nợ xấu, nợ khó đòi, thu hồi nợ cho cá nhân/ tổ chức;
  • Giải quyết các tranh chấp phát sinh từ các giao dịch, hoạt động Tài chính – Ngân hàng.