Công ty cổ phần đại chúng có được mua lại cổ phần của cổ đông lớn?

Căn cứ Điều 4.18 Luật chứng khoán 2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021:

Cổ đông lớn là cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một tổ chức phát hành.

Căn cứ Điều 36.4.c Luật chứng khoán 2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021:

“Trừ trường hợp mua lại cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ sở hữu trong công ty hoặc mua lại cổ phiếu theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc mua lại cổ phiếu thông qua giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh, công ty không được mua lại cổ phiếu của các đối tượng sau đây: …c) Cổ đông lớn theo quy định của Luật này”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *