Khi Công ty bị hủy bỏ chào bán chứng khoán ra công chúng, người đã mua chứng khoán được nhận lại gì

Căn cứ Điều 28.3 Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 về trường hợp Huỷ bỏ chào bán chứng khoán ra công chúng: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày đợt chào bán chứng khoán ra công chúng bị hủy bỏ, tổ chức phát hành phải công bố việc hủy bỏ chào bán chứng khoán ra công chúng theo phương thức quy định tại khoản 3 Điều 25 của Luật này và phải thu hồi chứng khoán đã phát hành, đồng thời hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày đợt chào bán bị hủy bỏ. Hết thời hạn này, tổ chức phát hành phải bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư theo các điều khoản đã cam kết với nhà đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *