Trái phiếu là gì?

Căn cứ Điều 4.3 Luật Chứng Khoán 2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021: Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần nợ của tổ chức phát hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *