Cá nhân bán cổ phiếu có phải nộp thuế không? Mức thuế là bao nhiêu?

Theo quy định tại Điều 2.4.b Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 15/8/2013, được sửa đổi tại TT 25/2018/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày ngày 16 tháng 3 năm 2018 về các khoản chịu thuế: Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Luật Chứng Khoán 2006 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007. Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật Chứng Khoán 2006 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2007 và Điều 120 của Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.

Khi đó, nhà đầu tư có thể phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn và thu nhập từ việc chuyển nhượng cổ phần. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, mức thuế suất là 0,1%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *