Công ty chứng khoán thực hiện những nghiệp vụ gì?

Căn cứ Điều 72.1 Luật chứng khoán 2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 về Nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán

“1. Công ty chứng khoán được cấp phép thực hiện một, một số hoặc toàn bộ nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

a) Môi giới chứng khoán;

b) Tự doanh chứng khoán;

c) Bảo lãnh phát hành chứng khoán;

d) Tư vấn đầu tư chứng khoán.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *