Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán làm những nghiệp vụ gì?

Căn cứ Điều 73.1 Luật chứng khoán 2019 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 về nghiệp vụ kinh doanh của Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán:

a) Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;

b) Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;

c) Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.