Nghị định số 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công

Ngày 11/11/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 99/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Với các hợp đồng có giá trị tạm ứng trên 01 tỷ đồng. Hợp đồng phải có bảo lãnh tạm ứng. Giá trị của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng sẽ được giảm trừ. Giá trị giảm trừ tương ứng với giá trị tiền tạm ứng đã thu hồi qua mỗi lần thanh toán giữa bên giao thầu và bên nhận thầu.

Có 05 trường hợp không yêu cầu bảo lãnh tạm ứng bao gồm:

  1. Hợp đồng có giá trị tạm ứng hợp đồng từ dưới 01 tỷ đồng. Ngoài ra còn có các hợp đồng đơn giản, quy mô nhỏ.  
  2. Các công việc thực hiện không thông qua hợp đồng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trừ trường hợp công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phải xây dựng các công trình.
  3. Hợp đồng xây dựng theo hình thức tự thực hiện. Trong đó bao gồm cả hình thức do cộng đồng dân cư thực hiện. Đây là các dự án theo các chương trình mục tiêu quốc gia
  4. Hợp đồng ủy thác quản lý dự án.
  5. Các trường hợp tạm ứng chi phí ban quản lý dự án cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án.

Ngoài ra, Chính phủ cũng quy định, đối với các công việc được thực hiện thông qua hợp đồng. Các hợp đồng này bao gồm:

  1. Hợp đồng xây dựng 
  2. Hợp đồng của dự án không có cấu phần xây dựng. Hợp đồng này có tổng mức vốn tạm ứng trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư đảm bảo không được vượt quá 30% giá trị hợp đồng (Bao gồm cả dự phòng nếu có).

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Nội dung chi tiết: Nghị định 99/2021/NĐ-CP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *