Nghị định số 20/2022/NĐ-CP ngày 10/3/2022 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Ngày 10/3/2022, Chính phủ đã ban hành nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo đó, từ ngày 01/7/2022, nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm bắt buộc. Bảo hiểm này dành cho người lao động thi công trên công trường và trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.
Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự cho bên thứ ba, gồm:

  • Phí bảo hiểm được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh.
  • Thời hạn bảo hiểm là khoảng thời gian cụ thể. Tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng. Thời gian này căn cứ theo hợp đồng xây dựng và được ghi trong hợp đồng bảo hiểm;
  • Số tiền bảo hiểm tối thiểu 100 triệu đồng/người/vụ và không giới hạn số vụ;…

Các hợp đồng bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba đã giao kết trước ngày 01/7/2022 được tiếp tục thực hiện theo quy định pháp luật tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Nội dung chi tiết xem tại: Nghị định 20/2022/NĐ-CP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *