Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế

Ngày 05/03/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“NĐ 08”). Theo đó, NĐ 08 có một số nội dung nổi bật như sau:

 1. Cho phép thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng tài sản khác: Trường hợp doanh nghiệp phát hành không thể thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc, lãi trái phiếu bằng đồng Việt Nam theo phương án phát hành đã công bố, doanh nghiệp có thể đàm phán với người sở hữu trái phiếu để thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác theo các nguyên tắc sau đây:
  • Tuân thủ quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì phải tuân thủ quy định của pháp luật về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đó.
  • Phải được người sở hữu trái phiếu chấp thuận.
  • Doanh nghiệp phát hành phải công bố thông tin bất thường và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tình trạng pháp lý của tài sản sử dụng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Như vậy, so với Nghị định 153/2020/NĐ-CP chỉ quy định nghĩa vụ cho doanh nghiệp phát hành phải thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi trái phiếu thì NĐ 08 đã bổ sung thêm hướng xử lý khi doanh nghiệp phát hành không thể thực hiện nghĩa vụ theo phương án phát hành đã công bố.

 1. Cho phép kéo dài kỳ hạn của trái phiếu không quá 02 năm: NĐ 08 cho phép điều kiện, điều khoản của trái phiếu được thay đổi, tuy nhiên, phải đảm bảo các nguyên tắc sau:
  •  Trường hợp kéo dài kỳ hạn của trái phiếu thì thời gian tối đa không quá 02 năm so với kỳ hạn tại phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư.
  • Tuân thủ quy định tại Điều 1.3 Nghị định 65/2022/NĐ-CP (được cấp có thẩm quyền của doanh nghiệp phát hành thông qua;
  • Được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận);
  • Đối với người sở hữu trái phiếu không chấp thuận thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu thì doanh nghiệp phát hành có trách nhiệm đàm phán để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư.
  • Trường hợp có người sở hữu trái phiếu không chấp thuận phương án đàm phán thì doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người sở hữu trái phiếu theo phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư (kể cả trường hợp việc thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu đã được người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu trở lên chấp thuận).

Như vậy, NĐ 08 đã cho phép kéo dài kỳ hạn của trái phiếu, điều không được phép theo Nghị định 65/2022/NĐ-CP.

 1. Ngưng hiệu lực một số quy định tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP: Ngưng hiệu lực thi hành đối với các quy định tại Nghị định 65/2022/NĐCP đến hết ngày 31/12/2023 như sau:
  • Quy định về việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân;
  • Quy định về thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt phát hành;
  • Quy định về kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu. Đối với các đợt chào bán trái phiếu đã gửi nội dung công bố thông tin trước đợt chào bán cho Sở giao dịch chứng khoán trước thởi điểm 05/03/2023 mà chưa hoàn thành việc phân phối trái phiếu thì tiếp tục thực hiện theo quy định cũ về thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt phát hành.

Toàn văn NĐ 08/202308nd.signed

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *