Thông tư 36/2021 về Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Ngày 31/12/2021, Bộ lao động thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư 36/2021/TT-BLĐTBXH quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Hiện mức thu Bảo hiểm xã hội được cản cứ theo Luật BHXH và quy định liên quan. Thông tư mới này thay đổi mức điều chỉnh tiền lương đóng BHXH của các năm. Ngoài ra, Thông tư thay đổi mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20/2/2022, thay thế Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH và các quy định tại Thông tư mới này được áp dụng kể từ ngày 01/01/2022.

XEM CHI TIẾT VÀ TẢI FILE PDF: TT 36/2021/TT-BLĐTBXH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *