THÔNG TƯ SỐ 07/2019/TT-BTP CỦA BỘ TƯ PHÁP NGÀY 25.11.2019 VỀ HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ngày 25 tháng 11 năm 2019, Bộ Tư pháp ban hành thông tư số 07/2019/TT-BTP về hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Thông tư này hướng dẫn cụ thể, chi tiết một số quy định về đăng ký, từ chối đăng ký, biểu mẫu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất sẽ được thực hiện khi có yêu cầu của các chủ thể sau:

  • Cá nhân, pháp nhân có yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
  • Hộ gia đình là người sử dụng đất có yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định của Luật đất đai, Bộ luật dân sự.
  • Chủ thể khác có yêu cầu đăng ký hoặc có quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định của Luật thi hành án dân sự, Luật phá sản hoặc luật khác có liên quan.

Việc đăng ký thế chấp cho người yêu cầu đăng ký chỉ được thực hiện trong trường hợp bên thế chấp là người có quyền sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. Các bên tham gia hợp đồng thế chấp phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung thỏa thuận về giá trị tài sản bảo đảm, nghĩa vụ được bảo đảm, việc bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự của bên thế chấp hoặc của người khác theo quy định của Thông tư số 07/2019/TT-BTP và quy định của pháp luật liên quan.

 

Bên cạnh đó, Văn phòng đăng ký đất đai từ chối đăng ký trong trường hợp sau:

  • Thông tin trong hồ sơ đăng ký không phù hợp với thông tin được lưu giữ tại Văn phòng đăng ký đất đai
  • Trong trường hợp có yêu cầu dừng, tạm dừng đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền

 

XEM CHI TIẾT VÀ TẢI FILE PDF: 07-btp.signed

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *