Công văn số 913/UBCK-GSĐC về việc lưu ý một số nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của các Công ty đại chúng

Ngày 23/02/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có Công văn số 913/UBCK-GSĐC về việc lưu ý một số nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của các Công ty đại chúng.

Uỷ ban chứng khoán không đồng ý việc các Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện các giao dịch thuộc thẩm quyền của mình.

Ngoài ra, Uỷ ban chứng khoán yêu cầu Đại hội đồng cổ đông rà soát và thực hiện việc:

  • Các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông
  • Thông qua Điều lệ công ty
  • Xây dựng quy chế 
  • Đảm bảo thực hiện thủ tục họp Đại hội
  • Ngành nghề đăng ký kinh doanh  phù hợp với thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.
  • Đảm bảo thực hiện cam kết về điều chỉnh một số ngành nghề của Công ty. Điều này để đảm bảo phù hợp với các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Nội dung chi tiết: Công văn số 913/UBCK-GSĐC về việc lưu ý một số nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của các Công ty đại chúng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *