Bổ sung điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất từ 20/5/2023

Bổ sung điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất từ 20/5/2023. Đây là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các nghị định hướng dẫn Luật Đất đai mới nhất.

Trước đây, Điều 17 Nghị định 43/2014 về hướng dẫn Luật Đất đai 2013 chưa có quy định cụ thể về điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình và điều kiện với đất đưa ra đấu giá trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất.

Tại Nghị định 10 năm 2023, Điều 17 Nghị định 43 đã được bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất như sau:

– Điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất với tổ chức:

 • Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai. Trường hợp đấu giá một thửa đất hoặc một dự án gồm một hoặc nhiều thửa đất mà có hai (02) công ty trở lên có sở hữu chéo lẫn nhau theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì chỉ được một công ty tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên;
 • Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai, khoản 2 và khoản 3 Điều 14 của Nghị định này;
 • Cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và đáp ứng các điều kiện: Nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất và không thuộc đối tượng bị cấm.
 • Tổ chức thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai, khoản 2 và khoản 3 Điều 14 Nghị định 43/2014. Đồng thời, phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất, khu đất tính theo giá khởi điểm để đấu giá.
 • Tổ chức không thuộc đối tượng bị cấm;
 • Đáp ứng điều kiện về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản nếu đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản.

– Điều kiện hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:

 • Thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai và đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;
 • Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì phải bảo đảm các điều kiện quy định tại điểm a khoản này và điểm b, điểm đ khoản 1 Điều này.

– Điều kiện đối với đất đem ra đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất:

 • Đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 119 Luật Đất đai;
 • Đã được quyết định giá khởi điểm;
 • Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện với từng thửa đất;
 • Đối với đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt.

Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các nghị định hướng dẫn Luật Đất đai mới nhất có hiệu lực từ ngày 20/5/2023.

Toàn văn nghị định: NĐ 10/2023/NĐ-CP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *