06 văn bản nổi bật về tố tụng hình sự mới được ban hành

Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 và Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. Vì vậy cận thiết phải có các văn bản hướng dẫn thi hành cụ thể tránh tình trạng áp dụng những văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ luật cũ. Theo công văn số 44/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân Tối cao, một số văn bản mới được ban hành cần được thi hành như sau:

1. Nghị định số 19/2018/NĐ-CP ngày 02-02-2018 của Chính phủ quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể chất ma túy tại một số Điều của Bộ luật Hình sự năm 2015, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02-02-2018;

2. Thông tư liên tịch số 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP ngày 22-12-2017 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng “Quy định việc phi hợp giữa các cơ quan tiến hành t tụng trong thực hiện một số quy định của Bộ luật T tụng hình sự về trả hồ sơ để Điều tra bổ sung”, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06-02-2018;

3. Thông tư liên tịch số 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 23-01-2018 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kim sát nhân dân tối cao “Quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ sở giam giữ với cơ quan có thẩm quyền tiến hành t tụng và Viện kim sát có thẩm quyền kim sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam”, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12-3-2018;

4. Thông tư liên tịch số 02/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP ngày 01-02-2018 của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng “Quy định về trình tự, thủ tục, thời hạn, địa điểm bị can hoặc người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại phạm tội đọc, ghi chép bản sao tài liệu hoặc tài liệu được số hóa liên quan đến việc buộc tội, gỡ tội hoặc bản sao tài liệu khác liên quan đến việc bào chữa”, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18-3-2018;

5. Thông tư liên tịch số 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP ngày 01-02-2018 của Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Quốc phòng Hướng dẫn về trình tự, thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghhình có âm thanh trong quá trình Điều tra, truy tố, xét xử”, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18-3-2018;

6. Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 09-02-2018 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao “Quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có Điều kiện”, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28-3-2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *