Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH về việc quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động ban hành ngày 28/12/2021.

Theo Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2022.


Việc phân loại lao động theo điều kiện lao động dựa trên kết quả hoạt động đánh giá xác định điều kiện lao động tuân thủ theo các phương pháp, quy trình được quy định cụ thể tại Thông Tư này.

Các loại điều kiện lao động bao gồm:

– Nghề, công việc có điều kiện lao động được xếp loại I, II, III là Nghề, công việc không nặng nhọc, không độc hại, không nguy hiểm.

– Nghề, công việc có điều kiện lao động được xếp loại IV là Nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
– Nghề, công việc có điều kiện lao động được xếp loại V, VI là Nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
Tổ chức thực hiện đánh giá điều kiện lao động phải là tổ chức đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường theo Luật An toàn, vệ sinh lao động.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *