Luât sư Huỳnh Phương Nam tham gia chương trình Luận đàm của Truyền hình Nhân dân

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới được Đảng ta xác định tại Nghị quyết số 28 ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đó là đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Cụ thể, tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra vi phạm, nơi có nhiều bức xúc, dư luận quan tâm, các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm. Đây là vấn đề “nóng”, phức tạp, nhạy cảm, rất cần được luận bàn để góp phần thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *