Tổng hợp văn bản pháp luật Dân sự mới nhất

 

 • Bộ luật dân sự năm 2015
 • Phần thứ 1: Những quy định chung; xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền dân sự; cá nhân và quyền nhân thân
 • Phần thứ 2: Pháp nhân, tài sản, giao dịch dân sự, đại diện và thời hạn thời hiệu
 • Phần thứ 3: Quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản
 • Phần thứ 4: Nghĩa vụ và hợp đồng dân sự
 • Phần thứ 5: Thừa kế
 • Phần thứ 6: Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài
 • Phần thứ 7: Điều khoản thi hành
 • Văn bản liên quan đến Quyền nhân thân
 • Luật Hộ tịch năm 2014
 • Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch
 • Thông tư 15/2015/TT-BTP hướng dẫn Luật hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch
 • Nghị định 88/2008/NĐ-CP về việc xác định lại giới tính
 • Thông tư 29/2010/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 88/2008/NĐ-CP về xác định lại giới tính
 • Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (Hiệu lực 01/04/2016)
 • Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác(Quyền hiến xác, bộ phận cơ thể sau khi chết, quyền nhận bộ phận cơ thể người)
 • Luật Hôn nhân – Gia đình và các văn bản hướng dẫn cập nhật mới nhất(Quyền về hôn nhân và gia đình)
 • Luật nuôi con nuôi 2010(Quyền được nuôi con nuôi và quyền được nhận làm con nuôi)
 • Luật Quốc tịch Việt Nam 2008(Quyền đối với quốc tịch)
 • Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo(Quyền đối với tôn giáo, tín ngưỡng)
 • Luật cư trú và các văn bản hướng dẫn(Quyền tự do đi lại, cư trú)
 • Bộ Luật lao động và các văn bản hướng dẫn(Quyền lao động)
 • Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 2004 (Quyền của trẻ em) (Còn hiệu lực đến: 31/05/2017)
 • Luật khoa học và công nghệ năm 2013 (Quyền tự do nghiên cứu, sáng tạo)
 • Luật Doanh nghiệp 2014(Quyền tự do kinh doanh)
 • Luật kinh doanh bất động sản
 • Luật Thương mại
 • Quy định về quyền đối với tài sản, đất đai
 • Các quyền về đất đai
 • Nghị định 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ
 • Thông tư 110/2007/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ
 • Nghị định 144/2006/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường
 • Nghị định 17/2010/NĐ-CP về bán đấu giá tài sản
 • Thông tư 03/2012/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá, phí tham gia đấu giá và lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đấu giá tài sản
 • Quy định về giao dịch dân sự về nhà ở
 • Luật nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành
 • Nghị quyết 58/1998/NQ-UBTVQH10 về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991
 • Nghị định 25/1999/NĐ-CP về phương thức trả nhà ở, giá cho thuê nhà ở khi chưa trả lại nhà và thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà ở được quy định tại Nghị quyết 58/1998/NQ-UBTVQH10
 • Thông tư liên tịch 01/1999/TTLT-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn Nghị quyết về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991
 • Thông tư 02/1999/TT-BXD hướng dẫn quản lý nhà ở vắng chủ giữa cá nhân với cá nhân quy định tại Nghị quyết về giao dịch dân sự nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991
 • Nghị quyết 1037/2006/NQ-UBTVQH11 về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01/7/1991 có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia
 • Giao dịch bảo đảm
 • Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm(Còn hiệu lực đến: 31/12/2016)
 • Nghị định 11/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2006/NĐ-CP về giao dịch bảo đảm
 • Nghị định 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm
 • Nghị định 05/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm
 • Thông tư 22/2010/TT-BTP hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án
 • Thông tư 69/2011/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên
 • Thông tư 05/2011/TT-BTP về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
 • Thông tư 07/2015/TT-NHNN Quy định về bảo lãnh ngân hàng
 • Thông tư 09/2015/TT-NHNN quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 • Quy định về pháp nhân, tổ hợp tác
 • Nghị định 30/2012/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, từ thiện
 • Thông tư 02/2013/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 30/2012/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
 • Nghị định 151/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác
 • Thông tư 04/2008/TT-BKH hướng dẫn Nghị định 151/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác
 • Quy định về sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan
 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005
 • Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009
 • Nghị định 100/2006/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan
 • Nghị định 85/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2006/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan
 • Giải quyết tranh chấp, bồi thường và quy định khác
 • Nghị quyết 02/2004/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ án dân sự
 • Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp dân sự
 • Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-TANDTC-BLĐTBXH-VKSDTC hướng dẫn áp dụng quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Tòa án nhân dân
 • Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKH&CN-BTP hướng dẫn giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Toà án nhân dân
 • Công văn 77/2003/HĐTP về giải quyết các vụ án nêu tại Nghị quyết 01/2003/NQ-HĐTP
 • Công văn 81/2002/TANDTC giải đáp các vấn đề trong giải quyết dân sự
 • Công văn 129/2002/KHXX về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong dân sự
 • Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng quy định của BLDS năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
 • Nghị định 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
 • Thông tư liên tịch 35/2009/TTLT-BTC-BCA hướng dẫn Nghị định 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
 • Thông tư 103/2009/TT-BTC về việc quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán quỹ bảo hiểm xe cơ giới
 • Thông tư 151/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 103/2009/TT-BTC về quản lý, sử dụng, thanh và quyết toán Quỹ bảo hiểm xe cơ giới
 • Thông tư 22/2016/TT-BTC quy định Quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới(Hiệu lực 01/04/2016)
 • Xử lý vi phạm liên quan đến lĩnh vực dân sự
 • Nghị định 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp
 • Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình
 • Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
 • Nghị định 159/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
 • Nghị định 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 • Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
 • Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *